onsdag 23 mars 2016

Fjärrvärme är genialt!När vi flyttade till Trelleborg hösten 1988 fick vi bo på andra våningen i en lägenhet med stora fönster mot öppet landskap bakom huset. Men det var inte bara den vackra svenska naturen som förtrollade mig. Det gjorde även fjärrvärmesystemet som jag tyckte var genialt, rent och bekvämt. Från mitt hemland hade jag erfarenhet av närvärmesystem med olja och diesel som läckte och gav upphov till dålig luft i hela staden. Någon reningsteknik var det inte fråga om och temperaturen kunde sjunka rejält just när man trodde att det var dags att njuta av en varm dusch. 

Den där lilla upptäckten i Trelleborg gjorde mig nyfiken på att lära mig mer om det svenska energisystemet. Så, på Högskolan valde jag en hel del kurser som banade min väg till branschen lite längre fram, bland andra en del om värmeöverföring och miljörening. En av mina absoluta favoriter var en kurs om energihushållning. Det har nu gått drygt 27 år sedan jag flyttade till Sverige och med tiden har jag blivit ännu mer övertygad om de möjligheter som fjärrvärme och kraftvärme ger.

Nyligen läste jag i en rapport från Naturvårdsverket att hela 65 % av emissionerna av benso(a)pyren, ett cancerframkallande ämne i aromatisk form, kommer från hushållens egna vedpannor. Dessa pannor producerar mindre än fjärdedel av det fjärrvärmeverken levererar i hela landet. Ändå bidrar de till en betydande del av utsläppen till luft, från dioxiner till stoft och nanopartiklar. Det beror helt enkelt på att det varken är tekniskt möjligt eller kostnadseffektivt att installera den avancerade miljöreningsteknik som används i våra värmeverk,  i bras- och vedkaminer.  Fjärrvärmes storskalighet möjliggör effektiv miljörening i kombination med effektivt utnyttjande av energin i bränslet. Det blir dubbla vinster för miljön och klimatet. Och förstås för kunden som får bekväm värme.

Nu ser jag med glädje att EU har börjat upptäcka fördelarna med vårt och liknande energisystem och i synnerhet fjärrvärmens roll som en ren och klimat- och resurseffektiv lösning för EU:s framtida  värme- och kylstrategi. Jag tittar på alla andra EU-direktiv som berör vår bransch och ser att allt ligger i linje med det som svenska fjärrvärmeverk redan har visat prov på. Från cirkulärekonomi - där vi redan åskådliggjort att det går att omvandla ett problem som restavfall till en möjlighet - till unionens ambitiösa mål om minskad klimatpåverkan, ökad förnybarhet och energieffektivitet, och inte minst minskat importberoende. Enkla bokslut visar att , kommun efter kommun i Sverige har bidragit till att Sverige och EU når sina gröna mål genom produktion av fjärrvärme - och ibland i samproduktion av el och värme i kraftvärmeanläggningar.  Och allt bygger på att fjärrvärmebolagen använder antingen rester från skogen, sågverken, pappers- och massaindustrin eller restavfall samt spillvärme från alla möjliga industrier och datahallar. Detta kallar jag genialt!

Det ligger i tiden att välja hållbara lösningar brukar man säga. Våra fjärrvärmeverk valde hållbara lösningar för mer än trettio år sedan och vi kan bara lova en sak: vi kommer att vara bäst även i framtiden.
Raziyeh Khodayari, områdesansvarig miljö och bränsle

fredag 11 mars 2016

Vikten av systemeffektivisering


Systemeffektivisering lyfts fram av medlemmar och Svensk Fjärrvärmes styrelse som ett av de viktigaste områdena som vi skall arbeta med för att öka vår konkurrensförmåga.
Mycket av den forskning som bedrivits i olika program de senaste 30 åren, är en bra bas att stå på då vi skall arbeta med systemeffektivisering. Vi står samtidigt inför ett generationsskifte där system används i högre utsträckning mot för 30 år sedan. Mer data behandlas och vi har idag större möjlighet att identifiera felaktigheter i våra processer. Men den enorma kunskap som finns i en mängd rapporter utnyttjas inte på ett optimalt sätt idag och den behöver överföras till medlemmarna på ett mer konkret sätt.

Öka avkylningen

Ett väl fungerande fjärrvärmesystem skall inte behöva ha en högre returtemperatur än 35 - 40 °C. Ändå ligger en del fjärrvärmeföretag betydligt högre med sin temperatur. Med ganska små hjälpmedel och låga investeringskostnader kan man sänka sin returtemperatur på många olika sätt. Viktigt är att man startar arbetet på ett strukturerat sätt så att man inte utför åtgärder i fel ordning. Det är alltid mest effektivt att ta ”lågt hängande frukter" först.
Att sänka sin returtemperatur medför att man höjer effekten på sin rökgaskondensering, ökar el- verkningsgraden på turbinen eller ökar COP på sin värmepump. Samtidigt sparar man el på distributionspumpen/pumparna och minskar sina förluster i fjärrvärmenätet. Det finns mycket pengar att spara då man arbetar med att öka sin avkylning.
Under 2016 kommer vi att starta projekt ute hos Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag för att man skall arbeta på ett systematiskt sätt med effektiviseringar. Vi kommer att använda oss av tidigare forskning och erfarenheter.

Standarder och tekniska bestämmelser

Vi har en mängd Tekniska bestämmelser som tagits fram då det inte finns standarder som täcker vissa områden. Dessa  används i relativt stor utsträckning men samtidigt ser vi att det förekommer projekt där man helt och hållet låter bli att använda sig av bestämmelserna i samband med upphandling. Det får till följd att anläggningar måste modifieras och dimensioneras om, helt i onödan i stället för om man hade gjort rätt från början.
Många av dessa nya anläggningar går dåligt och har låg avkylning och detta är något som i slutändan drabbar kunden som får betala för förlusterna. Konsulten som dimensionerat och byggt anläggningen berörs däremot inte av detta ”felbygge”.
Standarder och tekniska bestämmelser har tagits fram för att man ska kunna få en så optimalt byggd och effektiv anläggning som möjligt. Jag rekommenderar verkligen att man använder sig av dem. 

 Jan Baldefors, områdesansvarig systemeffektivisering på Svensk Fjärrvärme